معرفی اساتید

 موضوع

  1. سازمان ها برای افزایش یکپارچگی و استاندارد کردن فرایندها، افزایش سرعت روند جهانی شدن، بازسازی و تغییرات مکرر تجارت به فناوری اطلاعات نیازمندند. در این مسیر چهار فرایند و شش اصل مربوط به فناوری اطلاعات ، سازمان را پشتیبانی می‌کنند.
  2. چندین سال پیش، مدیران اجرایی IT روی سه فرایند اصلی شامل برنامه‌ریزی، انتقال و عملیات، برای دستیابی به هماهنگی فناوری اطلاعات با تجارت متمرکز ش

 بیشتر